Algemene voorwaarden

Artikel 1 / definities Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met Seegers ICT B.V. een overeenkomst heeft afgesloten. Seegers ICT B.V. Product: Hardware, Software en/of software-aanpassingen waar Seegers ICT B.V. de maker van is, implementatie van computer netwerken, automatiseringsadvies waaronder begrepen helpdeskfuncties, het bieden van datacommunicatie en andere overgekomen activiteiten en goederen van gelijke aard. Locatie: de fysieke omgeving waarin het Systeem van Cliënt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan Schijfruimte: opslagruimte die Seegers ICT B.V. aan een Cliënt ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het beschikbaar stellen van een website. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Seegers ICT B.V. de Cliënt toegang verleent tot de datacommunicatie voorzieningen. Website: een of meerdere internetpagina's.

Artikel 2 / toepassing Door het aangaan van een overeenkomst met Seegers ICT B.V. gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en worden alle betrekkingen tussen Seegers ICT B.V. en haar Cliënt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Seegers ICT B.V. is ondertekend. Seegers ICT B.V. zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst.

Artikel 3 / Verplichtingen Seegers ICT B.V. Seegers ICT B.V. zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst. Cliënt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door het niet tijdig afleveren van een product. Seegers ICT B.V. zal een redelijke inspanning leveren om zijn Produkt zoals overgekomen te leveren. Seegers ICT B.V. onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere data van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Seegers ICT B.V. hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.b tot en met 5.d van deze Algemene Voorwaarden. Seegers ICT B.V. ziet er op toe dat het betreden van de Locatie slechts plaatsvindt onder toezicht van een medewerker van Seegers ICT B.V..

Artikel 4 / Toegangsregeling Seegers ICT B.V. ziet er op toe dat het betreden van de Locatie slechts plaatsvindt onder toezicht van een medewerker van Seegers ICT B.V.. Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uitgezonderd feestdagen, kan door of namens Cliënt fysieke toegang verkregen worden tot de Locatie. Cliënt dient van te voren een afspraak te maken met Seegers ICT B.V.. Cliënt, zijn personeelsleden en/of door Cliënt in te zetten derden dienen zich voor het betreden van de Locatie voldoende te kunnen identificeren, dit ter beoordeling van Seegers ICT B.V. en zich te houden aan aanwijzingen van Seegers ICT B.V. met het oog op beveiliging en geheimhouding.

Artikel 5 / Verplichtingen Cliënt De Cliënt stelt Seegers ICT B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum, bij gebreke waarbij de datum van ontvangst van mededeling door Seegers ICT B.V. als ingangsdatum zal gelden. Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, wharez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Cliënt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt Cliënt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Cliënt verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Seegers ICT B.V., overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Cliënt vrijwaart Seegers ICT B.V. van alle juridische claims met betrekking tot de door Cliënt opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b,c en d voor rekening van Cliënt.

Artikel 6 / Wanprestatie Seegers ICT B.V. behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van cliënt en na schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet. Daarnaast behoud Seegers ICT B.V. zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van Seegers ICT B.V. in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.

Artikel 7 / aansprakelijkheid Seegers ICT B.V. behoudt zich het recht voor van haar cliënten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Seegers ICT B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Seegers ICT B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals bijvoorbeeld computervirussen. Seegers ICT B.V. mag daarvoor antivirus software draaien om de schade haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht. Seegers ICT B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Seegers ICT B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van het Product veroorzaakt door derden. De eventuele aansprakelijkheid van Seegers ICT B.V. is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit. Seegers ICT B.V. is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Seegers ICT B.V. werkzaam zijn.

Artikel 8 / betaling De cliënt dient de door Seegers ICT B.V. uitgeschreven rekeningen via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Seegers ICT B.V. bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van 500,- euro. Alle door Seegers ICT B.V. uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Cliënt. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Seegers ICT B.V. mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor de Cliënt. Indien de Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Seegers ICT B.V., is hetgeen hij uit de hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Seegers ICT B.V. is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Seegers ICT B.V. volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Seegers ICT B.V. te specificeren kosten.

Artikel 9 / Eigendomsvoorbehoud Seegers ICT B.V. behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde Produkten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Seegers ICT B.V. aan de Cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Seegers ICT B.V. ten behoeve van de Cliënt in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Seegers ICT B.V. van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de Cliënt in de nakoming van de tussen Seegers ICT B.V. en de Cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 10 / intellectueel eigendom De Cliënt verkrijgt niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het product geleverd door Seegers ICT B.V.. Het is de Cliënt niet toegestaan om zonder toestemming van Seegers ICT B.V. aan haar geleverde software van derden en complete- alsmede deelprodukten ontwikkeld door Seegers ICT B.V. door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Seegers ICT B.V. te hebben verkregen. Het is Seegers ICT B.V. niet toegestaan om zonder toestemming van Cliënt de door Cliënt geplaatste software en/of beeldmateriaal en/of tekstbestanden die deel uit maken van de websites of de andere onderdelen door contractant op de webserver van Seegers ICT B.V. of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om willekeurig welke reden te dupliceren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Cliënt, uitgezonderd het overeengekome uit de overeenkomst.

Artikel 11 / overmacht Seegers ICT B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt. Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Seegers ICT B.V. enig voordeel mocht hebben. Seegers ICT B.V. is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de het Systeem door niet aan Seegers ICT B.V. toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.

Artikel 12 / beëindiging De cliënt is ten allen tijde bevoegd om de overeenkomst ontbinden, hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen van 1 jaar. Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 2 maanden. Indien Seegers ICT B.V. met een cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd. Seegers ICT B.V. heeft het recht de overeenkomst met een cliënt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeerd.

Artikel 13 / slotbepalingen Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Seegers ICT B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld. Aanvulling Algemene Voorwaarden De provider zorgt voor de duur van de overeenkomst voor aanwezigheid van contractant op Internet. Het is contractant niet toegestaan de toegewezen ruimte op internet te gebruiken voor de verspreiding van erotisch, mp3, wharez, illegaal en/of anderzijds kwetsend materiaal zonder toestemming van provider. De contractant krijgt de beschikking over statistieken om het bezoek aan zijn server(s) te analyseren. De statistieken worden dagelijks geactualiseerd. De contractant krijgt geen IP-adressen ter beschikking. Alleen op verzoek kan bij een Biznizz PRO en een Biznizz NT pakket een eigen ip-adres verkregen worden. De provider heeft geen zeggenschap over de inhoud van de door contractant aangeboden data, behalve de voorkomende gevallen van artikel 2. Contractant vrijwaart de provider van alle juridische claims met betrekking tot de door contractant geplaatste data. De provider is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van contractant. Schade welk door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door contractant wordt toegebracht, is voor rekening van contractant. De provider behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van contractant en na schriftelijke waarschuwing, de server en/of het hosting pakket af te sluiten van het internet. De provider behoud zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van de provider in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en andere kosten ten laste van contractant. De provider is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de server door niet aan provider toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software. Provider zal onderhoud waarvoor de server van contractant opnieuw moet worden opgestart of tijdelijk moet worden uitgeschakeld doen op maandagavond van 18:00 tot 22:00. Voor onderhoud aan de server buiten deze tijdsspanne zal provider in overleg treden met contractant. Provider hanteert voor onderhoud aan haar netwerk een onderhoudsraam van elke dinsdag en donderdag van 04:00 tot en met 07:00. Gedurende dit raam zal de verbinding beschikbaar blijven, maar kan provider de prestaties niet garanderen. Onderhoud waarbij de verbinding niet beschikbaar is zal minimaal 2 dagen vantevoren worden aangekondigd. De provider streeft er naar de tijd dat een verbinding niet beschikbaar is maximaal 5 uren bedraagt. Provider zal wanneer er een support- en /of beheer aanvraag komt vanuit contractant, binnen 8 kantooruren aan contractant mededelen wanneer de afhandeling van de aanvraag plaatsvindt. Contractant zal hiervoor een contactpersoon in haar organisatie aanwijzen. De termijn van deze overeenkomst is 12 maanden. Aan het einde van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch en stilzwijgend voor telkens een periode van 12 maanden verlengd, tenzij contractant tenminste 60 dagen voor het einde van afloop van de overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan de provider heeft kenbaar gemaakt de overeenkomst te willen beëindigen. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke gratis zijn op te vragen bij Seegers ICT B.V..

Acceptable Use Policy AUP (Acceptable Use Policy) van Seegers ICT B.V. (handelsnaam van Netnation Europe) Seegers ICT B.V.' Acceptable Use Policy ("AUP") is bedoeld om klanten en gebruikers duidelijkheid te geven over wat Seegers ICT B.V. van hen verwacht wanneer ze gebruikmaken van onze diensten. Alle gebruikers van Seegers ICT B.V.-services, in welke vorm dan ook, zijn gebonden aan deze Acceptable Use Policy en onze Algemene Voorwaarden. Belangrijk: alle betalingen aan Seegers ICT B.V. zijn bindend, er wordt geen restitutie verleend Seegers ICT B.V. ondersteunt de ongecensureerde uitwisseling van informatie en ideeÎn over het Internet en wij monitoren, onder normale omstandigheden, de activiteiten van onze gebruikers niet actief. Seegers ICT B.V. controleert websites, nieuwsgroepen en e-mailverkeer niet inhoudelijk. Ingevolge onze Algemene Voorwaarden is het Seegers ICT B.V. echter wel toegestaan om materiaal dat naar ons oordeel illegaal is, schadeclaims tot gevolg kan hebben en/of strijdig is met deze AUP te verwijderen. Seegers ICT B.V. kan eventueel met bevoegde autoriteiten en/of andere derde partijen samenwerken om criminele en andere ongewenste activiteiten te onderzoeken. Eventueel handelen van gebruikers in strijd met deze AUP kan resulteren in de beÎindiging of opschorting van uw Seegers ICT B.V. accounts en acties als beschreven in diverse artikelen hieronder zonder voorafgaande in kennis stelling. Dit document is bedoeld om uitleg te verschaffen over Seegers ICT B.V.' AUP. Redenen voor het instellen van een AUP zijn onder andere: 1. Garanderen van een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten 2. Garanderen van de veiligheid en privacy van onze systemen en ons netwerk alsmede systemen en netwerken van derden 3. Voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen 4. Instandhouden van onze reputatie als een verantwoorde serviceprovider 5. Aanmoedigen van verantwoord gebruik van het Internet; ontmoedigen van activiteiten die de waarde en bruikbaarheid van Internet diensten verminderen 6. Waarborgen van Internet als medium voor vrije meningsuiting en uitwisseling van informatie 7. Waarborgen van de privacy en security van individuele gebruikers U mag uw dedicated rack, dedicated server of virtuele site niet gebruiken om materiaal te publiceren dat naar het oordeel van Seegers ICT B.V. illegaal, aanstootgevend, ongepast of ongewenst is. Het woord 'materiaal' dient hierbij te worden opgevat als alle communicatie omvattende geschreven woord, graphics (foto's, illustraties, afbeeldingen, tekeningen, logo's), executable programma's, video-opnames en audio-opnames. Indien uw Seegers ICT B.V. account wordt gebruikt voor activiteiten in strijd met onze AUP of Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht voor uw account te beÎindigen zonder bericht vooraf. Wij geven er de voorkeur aan klanten vooraf te berichten over dergelijke ongewenste activiteiten en ze de mogelijkheid te geven gepaste actie te ondernemen ter voorkoming van deze activiteiten. Ernstige schendingen van onze AUP en Algemene Voorwaarden resulteren echter in onmiddellijke beÎindiging van de dienstverlening. Ons eventuele falen, om welke reden dan ook, in het strikt controleren en nakomen van dit beleid kan op geen enkele manier opgevat worden als een vrijbrief voor ongewenst gedrag. Seegers ICT B.V. kan haar rechten op elk moment alsnog laten gelden en haar beleid dwingend opleggen aan overtreders. Voor vragen over deze AUP kunt u contact opnemen met info@seegers-ict.nl.

SCHENDINGEN VAN Seegers ICT B.V.' ACCEPTABLE USE POLICY De volgende punten worden beschouwd als schendingen van de AUP: 1. Illegaal gebruik: de diensten van Seegers ICT B.V. mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten of de ondersteuning van illegale activiteiten. Seegers ICT B.V. behoudt zich het recht voor om met bevoegde instanties en/of gedupeerden samen te werken bij onderzoek naar vermeende illegale praktijken. 2. Schade aan minderjarigen: gebruik van diensten van Seegers ICT B.V. die schade toebrengen aan of die pogen schade toe te brengen aan minderjarigen. Er wordt hier voornamelijk maar niet uitsluitend het tegengaan van kinderpornografie beoogd. 3. Bedreiging: de diensten van Seegers ICT B.V. mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat dreigementen en/of aanmoedigingen tot het aanbrengen van schade bevat jegens personen, instellingen en/of bezittingen. 4. Stalken of lastigvallen: de diensten van Seegers ICT B.V. mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat iemand lastig valt en/of stalkt. 5. Frauduleuze activiteiten: de diensten van Seegers ICT B.V. mogen niet worden gebruikt voor het doen van frauduleuze aanbiedingen goederen en/of diensten te kopen of te verkopen of om oplichtingspraktijken als pyramidespelen, kettingbrieven e.d. te promoten. 6. Oplichting of voordoen als iemand anders: het toevoegen, verwijderen of aanpassen van netwerkheaders in een poging iemand te misleiden of op te lichten is verboden. Uzelf voordoen als iemand anders door vervalste headers of andere informatie betreffende de identiteit van een persoon is verboden. Het gebruik van anonieme remailers of nicknames valt niet onder het verbod van dit artikel. 7. Ongevraagde commerciÎle e-mail / Ongevraagde bulk e-mail (SPAM): de diensten van Seegers ICT B.V. mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde commerciÎle e- mail en ongevraagde bulk-e-mail. Overtredingen van dit type leiden tot directe afsluiting van het desbetreffende Seegers ICT B.V. account. BELANGRIJK BERICHT: Diensten en/of servers die spammers ondersteunen of die ervoor zorgen dat onze IP-adressen in een van de spamdatabases terecht komen, worden direct afgesloten en/of verwijderd uit ons netwerk. De server wordt pas weer aangesloten vanaf het moment dat u garandeert dat u alle sporen van het bedoelde materiaal heeft verwijderd en u ons toestemming verleent en daartoe toegang tot de server verschaft om te kunnen controleren dat al het materiaal inderdaad volledig is verwijderd. Een eventuele tweede overtreding leidt tot onmiddellijke permanente verwijdering van de server uit ons netwerk zonder bericht vooraf. 8. E-mail- of nieuwsbombardementen: kwaadaardige opzet om het een ander onmogelijk te maken gebruik te maken van electronische mail en/of nieuwsdiensten leidt tot beÎindiging van het desbetreffende Seegers ICT B.V. account. 9. E-mail- of berichtvervalsing: vervalsing van een berichtheader, gedeeltelijk of geheel, van enige elektronische transmissie ontstaan of komend via een dienst van Seegers ICT B.V. is een schending van deze AUP. 10. Usenet spamming: Seegers ICT B.V. tolereert geen misbruik van haar netwerk voor het plaatsen van berichten of commerciÎle advertenties die tegen de regels, FAQ of statuten van een nieuwsgroep of mailinglist ingaan. CommerciÎle boodschappen die conform de regelementen van een nieuwsgroep of mailinglist zijn of die door de ontvangers specifiek gevraagd worden zijn wel toegestaan. 11. Ongeauthoriseerde toegang: misbruik van de diensten van Seegers ICT B.V. om toegang te krijgen of pogingen daartoe te ondernemen tot accounts van derden is niet toegestaan. Het penetreren van beveiligingen van hardware of software van Seegers ICT B.V. en/of derden is niet toegestaan. Bovenstaande gevallen leiden tot onmiddellijke beÎindiging van uw account ongeacht het feit of er daadwerkelijk schade is aangericht. 12. Inbreuk op copyright of handelsmerken: gebruik van de diensten van Seegers ICT B.V. om op welke manier dan ook zaken te distribueren waar een copyright of handelsmerk op rust of die een patent, bedrijfsgeheim of andere rechten van derden schenden is niet toegestaan. Voorbeelden zijn o.a. het zonder toestemming kopiÎren van materiaal met een copyright, de digitalisatie en verspreiding van foto's uit boeken, magazines en andere bronnen met een copyright en het zonder toestemming verspreiden van software met een copyright. 13. Verzamelen van persoonlijke gegevens: gebruik van de diensten van Seegers ICT B.V. voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van derden zonder dat zij daar vanaf weten en daar toestemming voor hebben gegeven. 14. Netwerkverstoringen en andere vijandige activiteiten: gebruik van de diensten van Seegers ICT B.V. voor activiteiten die de mogelijkheid van derden om gebruik te maken van de diensten van Seegers ICT B.V. en/of het Internet vehinderen of verstoren is niet toegestaan. Dit omvat o.a. DoS- en DDoS-aanvallen op systemen van Seegers ICT B.V. en/of derden en andere ongewenste en illegale activiteiten. Misbruik leidt tot onmiddellijke opheffing van uw Seegers ICT B.V. account. 15. Verspreiding van virussen: opzettelijke verspreiding van software die erop gericht is schade toe te brengen aan de systemen, software en data van derden en/of die derden lasting valt en/of bedreigt is verboden en leidt tot onmiddellijke opheffing van uw account. 16. Aansprakelijkheid voor derden: gebruikers van Seegers ICT B.V. zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die derden ondernemen, met gebruikmaking van hun account, die de richtlijnen in deze Acceptable Use Policy overtreden. 17. Schendingen van Seegers ICT B.V. Virtuele Accounts: het is absoluut verboden om op Virtuele Accounts pornografisch material of IRC-servers te hosten zonder voorafgaande toestemming. Virtuele server accounts die betrapt worden op het hosten van dergelijk materiaal worden direct afgesloten zonder dat er sprake is van teruggave van vooruitbetaalde bedragen. 18. IRC-netwerken: het is absoluut verboden een IRC-server te hosten die onderdeel is van, of verbonden is met een ander IRC-netwerk of server. Servers die deze regel overtreden zullen onmiddellijk verwijderd worden uit ons netwerk. De server wordt pas weer geactiveerd op het moment dat alle sporen van de IRC-server zijn verwijderd en Seegers ICT B.V. toegang heeft gekregen tot uw server om dat te controleren. Elke server die voor een tweede keer betrapt wordt zal onmiddellijk, maar dan permanent, verwijderd worden.

SECURITY U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle misbruik van uw account, zelfs als de ongewenste activiteiten door een vriend, familielid, gast of medewerker werden uitgevoerd. U moet dus de benodigde stappen ondernemen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang krijgen tot uw account. Bovendien mag u niet met uw account proberen toegang te krijgen tot een ander netwerk of andere server zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen. - Uw wachtwoord geeft u toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid uw wachtwoord geheim te houden. - Het is verboden uw wachtwoord en de toegang tot uw account te delen met anderen. U dient te voorkomen dat anderen uw account gebruiken aangezien u verantwoordelijk bent voor dit gebruik. - Het is streng verboden te proberen de inloggegevens van een andere gebruiker te achterhalen. Dit kan leiden tot de beÎindiging van uw account. - U moet de benodigde veiligheidsmaatregelen nemen om misbruik van derden van uw account te voorkomen. - Het is niet toegestaan gebruikersidentificatie of de beveiliging van host, netwerk of account te omzeilen. Dit omvat o.a. het verschaffen van toegang tot data die niet voor u is bedoeld, inloggen op of gebruik maken van een server of account waarvoor u geen expliciete toestemming heeft gekregen of het scannen van de beveiliging van andere netwerken. Het gebruik van of de verspreiding van tools die ontworpen zijn om securitymaatregelen te omzeilen of te doorbreken is verboden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. programma's die wachtwoorden raden, tools die beveiligingen kunnen kraken en tools die netwerken scannen op lekken in de beveiliging. - Denial of Service (DoS)-aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen, e- mailbommen en dergelijke zijn niet toegestaan. - Gebruikers die de beveiliging van systemen of netwerken trachten te omzeilen of doorbreken kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd worden. Seegers ICT B.V. zal volledig meewerken met de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden die dergelijke zaken onderzoeken.

NETWERKPRESTATIES De accounts van Seegers ICT B.V. delen verschillende voorzieningen. Excessief gebruik of misbruik van deze voorzieningen door een klant kan negatieve gevolgen hebben voor alle andere klanten. Misbruik en gebruik van het netwerk, CPU-tijd, geheugen, schijfruimte en sessies op een manier die een onevenredig beslag leggen op de voorzieningen zijn verboden onder deze AUP en kunnen leiden tot beÎindiging van uw account of limitering van deze activiteiten.

RAPPORTEREN VAN OVERTREDINGEN VAN DEZE AUP Seegers ICT B.V. verzoekt eenieder die gelooft dat er een overtreding van deze AUP heeft plaatsgevonden deze overtreding te melden aan onze abuse-afdeling op info@seegers-ict.nl. Indien mogelijk graag de volgende gegevens meesturen: - Het IP-adres waarvandaan de vermeende overtreding is begaan - De datum en het tijdstip van de vermeende overtreding met de tijdzone of het verschil met GMT - Bewijs van de vermeende overtreding E-mail met volledige headerinformatie en systeem-logfiles voldoen aan bovenstaand informatieverzoek. Andere situaties vereisen andere methoden voor het leveren van de gevraagde informatie. Seegers ICT B.V. kan een of meer van de volgende acties ondernemen als gevolg van klachten: - Geschreven of verbale waarschuwingen - Stopzetten van de mogelijkheid van het posten in nieuwsgroepen van een lid - Stopzetten van een account van een lid - Beëindigen van een account van een lid - In rekening brengen van administratieve en/of heractiveringskosten - Schade claimen en juridische stappen ondernemen

AANPASSINGEN VAN DEZE ACCEPTABLE USE POLICY Seegers ICT B.V. behoudt zich het recht voor deze AUP en haar Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten en voorwaarden te herzien, aan te passen of uit te breiden op enig moment. Notificatie van wijzigingen vindt plaats in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.